banner massage Aalten

Privacystatement

Inleiding

Muriels Massagepraktijk, gevestigd aan Laan van Kobus 25, 7122 TJ Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Verder kun je in deze privacyverklaring lezen welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Muriels Massagepraktijk, Laan van Kobus 25, 7122 TJ Aalten, telefoon 06 - 435 20 325 Muriel Garretsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Muriels Massagepraktijk. Zij is te bereiken via murielgarretsen@hotmail.com<

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muriels Massagepraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam; adres (alleen in geval van massage aan huis of wanneer een factuur gewenst is); telefoonnummer; e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@murielsmassagepraktijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muriels Massagepraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- Om je online afspraak te kunnen bevestigen
- Het afhandelen van jouw betaling
Muriels Massagepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Muriels Massagepraktijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muriels Massagepraktijk) tussen zit.

Hoe gebruikt Muriels Massagepraktijk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Muriels Massagepraktijk persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Muriels Massagepraktijk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang Muriels Massagepraktijk de gegevens bewaard.

Dienstverlening

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Afhandelen klachten

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


FinanciŽle administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo langs als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muriels Massagepraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
- Naam, adres (indien van toepassing), telefoonnummer, emailadres, bewaartermijn 7 jaar na beeindiging klantrelatie, wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Muriels Massagepraktijk deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muriels Massagepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Muriels Massagepraktijk jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muriels Massagepraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muriels Massagepraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikbaar hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar murielgarretsen@hotmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Muriels Massagepraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muriels Massagepraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via murielgarretsen@hotmail.com<